English language Olympics – new year, new vocabulary + Virgil van Dijk video

football_3

English language Olympics is back with the first football vocabulary, terms and phrases!

Let’s have fun and learn together! :)

Summary of all week to week vocabulary is available on our website in section Škola – Olympiádá v angličtině

 

Week 13

ask zeptat se someting special něco speciálního
interview rozhovor
footballer fotbalista kind of football druh fotbalu
offer nabídnout
feel cítit couple of games pár zápsů
enjoy užívat si
obviously očividně way pf playing způsob hraní
pressure tlak
calm klidný to get used to zvyknout si
position pozice
center back stoper slow the game down zpomalit hru
sometimes někdy
confidence důvěra what he is like jaký je
hard náročný
improve zlepšit hugging players objímá hráče
angry  naštvaný
passionate vášnivý all the time po celou dobu
occasionally občas
enough dost fight until the end bojovat až do konce

https://www.youtube.com/watch?v=B5KOfGhOZZg&feature=youtu.be

Week 12

hide skrýt se not supposed to be  neměl by být
excited vzrušený  
current současný it is funny to je vtipné
prime mládí  
question  otázka in my opinion podle mého názoru
quick rychlý  
work out cvičit everybody else všichni ostatní
different odlišný  
smart chytrý a lot better mnohem lepší
depend záviset  
advantage výhoda I think so myslím že ano
unbelieveble neuvěřitelný  
frustrated frustrovaný kicked out vyhozen z
hold držet  
because protože chance to score příležitost vstřelit branku
pull táhnout  
idea nápad not strong enough ne dost silný

Week 11

Předvánoční týden se obejde bez klasických slovíček a frází. Všichni hráči mají za povinnost splnit “Vánoční úkol”:

Všichni si musí najít video na youtube s jakoukoliv sportovní tématikou (není nutné se omezovat pouze na fotbal). Video však musí být v angličtině bez titulků.

Na základě videa každý hráč odpoví na otázky přes google formulář, kde i pošle odkaz na dané video.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ÚKOLU JE 31. 12. 2019 (23:59).

Week 10

be safe Player, often the goalkeeper, is telling their teammate, usually a defender, to put the ball out of bounds.
kopni to do autu Hráč, často brankár, tím říká spoluhráči, většinou obránci, aby odkopl míč do zámezí. 
center Send the ball in the air or on the ground to the middle of the field.
centr Pošli míč vzduchem nebo po zemi na střed hřiště. 
get up Tells a teammate to immediately get back on their feet after having been knocked down or slipping to the ground in order to continue to immediately fight for the ball.
vstávej Říká spoluhráči okamžitě se dostaň zpátky na nohy po sražení na zem nebo uklouznutí aby hráč mohl ihned bojovat o míč. 
don’t quit Insist that a teammate to continue to fight hard for a ball.
nepřestávej Trvat na tom, aby spoluhráč trvdě bojoval o míč.
ball A player who is not directly covered by a defender yells for his teammate to pass the ball to him.
“přihraj” Hráč, který není přímo pokrytý bránícím hráčem řve na své spoluhráče aby mu přihráli míč. 
pressure Offensive end: go at a back defender who has the ball in order to try to force an error.
tlak V ofenzivě: Napadej obránce s míčem abys ho donutil k chybě.
here we go Enthusiastic request to get the entire team to transition into attack.
jdeme do nich Zvolání aby celý tým přešel do útoku. 
keep playing The referee did not blow the whistle, play on.
hraj dál Rozhodčí nepískl, hraj.
on your back An opponent is coming up from behind to challenge you for the ball.
máš záda Napadá tě soupeř zezadu a chce tě obrat o míč. 
play simple Tells a teammate to make the easy pass that is available.
zjednoduš to Říká spoluhráči aby dal jednoduchou přihrávku jestli je to možné. 
push uppojď ven Goalkeeper or back defender is telling the team to move upfieldBrankář nebo obránce říká týmu posunout se na hřišti nahoru

Week 9

man on  An opponent who is probably outside your field of vision is about to challenge you for the ball.
záda Soupeř, který je pravděpodobně mimo tvé zorné pole ti bude chtít odebrat balon.
back There is a teammate open for a back pass.
záda Spoluhráč je volný na zpětnou přihrávku.
time There is no immediate pressure from nearby, especially from behind, and you have the time you need to trap or collect the ball and then look up to see your options.
čas Nikdo kolem na tebe nevyvýjí tlak, ani zezadu, máš čas zpracovat balon a podívat se na možnosti jak pokračovat dál.
take it  shoot!
vem to vystřel
open up Move wide, create space, run to open space.
otevřít Pohyb do šířky, udělej prostor, běž do volného prostoru.

 

8.týden

Test II 

result výsledek couple of days pár dnů
performance výkon  
learn učit se all of us všichni z nás
next příští  
setback nezdar a lot more mnohem více
unplesant nepříjemný  
hour hodina about ourselves o sobě samých
while chvíle too many příliš mnoho
feel cítit se  
none nikdo it feels zdá se
like mít rád  
reality realita this way takhle
issue problém  
unusual neobvyklý sail through proplout skrz

Document-page-001

Week 7

say říci a lot of hodně
wake-up probuď se  
call volání to be done je třeba udělat
plaudits pochvaly  
maintain prohlašovat top team nejlepší tým
response odezva  
interesting zajímavý clear evidence jasný důkaz

Week 6

penalty penalta was tripped  byl podražen
immediately ihned  
defend bránit turn up objevit se
corner roh  
win  vítězství at the top of na vrcholu
send poslat  
level  úroveň four points behind  o 4 body za

Week 5

sloppy lajdácký for first time poprvé
lose prohrát  
defeat  porážka in over 10 years za více než 10 let
limp kulhat  
suffer utrpět came from behind otočit průběh zápasu
punish potrestat  
stun omráčit had taken a lead ujali se vedení

Week 4

nickname přezdívka being referred bývá označován
towering forward věž na hrotu  stature  postava
famous slavný throughout po celou dobu
shoe boty  netted the only goal  vsítil jediný gól
human lighthouse lidský maják
football cleats kopačky
particularly zejména

First test

Week 3

friendly přátelský began his career začal svoji kariéru
stadium stadion  
even  dokonce won the league vyhrál ligu
midfielder záložník  
against proti first season první sezóna
national národní  
twice dvakrát due to kvůli

Week 2

championship mistrovství converted to striker  převeden na útočníka
goalkeeper brankář
giant obr by the time mezitím
substitute střídající hráč
remain zbývá coming on nastoupil
frequently často
netted  vsítil later career pozdější kariéra

 Week 1

scorer střelec to be born narodit se
former bývalý  
striker útočník was noted byl známý (něčím)
height výška  
all-time všech dob heading ability schopnost hlavičkovat
appearance  vystoupení  
career kariéra represent the nation reprezentovat národ