Hodnocení

HODNOCENÍ ÚKLIDU POKOJŮ

Na DM se provádí hodnocení úklidu pokojů. Cílem je pořádek na pokojích a osvojení si základních návyků žáka.

Úklid patří k základním povinnostem žáků fotbalové akademie.

HODNOCENÍ SE PROVÁDÍ MINIMÁLNĚ 2X TÝDNĚ.

Hodnocení provádí vychovatelé.

Hodnocené oblasti:

1. úklid podlahy (žádné smetí, odpadky, apod.)

2. úprava lůžek – úhledně ustláno (viz foto)

3. pořádek na stolech, prach, jídlo, srovnané věci (viz foto)

4. vynesení odpadkového koše večer před večerkou

5. boty pouze v předsíňce, oblečení pouze na věšáku a ve skříni

Za každou bodovanou oblast může být udělen jeden bod. Rozsah hodnocení je od 0 do 5 bodů.

Mimo toto hodnocení se provádí namátkové kontroly v dopoledních hodinách ranní službou nebo vedením DM.

Pokud žáci nedosáhnou minimálně 75% bodů za sledované období 4 týdnů, dojde k postihu žáka po dohodě vychovatelů s trenéry.


HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ RFA NA DM (BODOVÁNÍ CHOVÁNÍ)

Chování žáků v souladu s vnitřním řádem DM SOUE Plzeň

  1. Být ukázněn, řídit se pokyny a příkazy vychovatelů a to i během společných přesunů a účasti na akcích
  2. Přezouvat se u botníků, chodit po DM v domácí obuvi
  3. Svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu, k tomu využívat vlastní pokoj, nebo společenskou místnost, nerušit ostatní při studiu.
  4. Plnit požadavky osobní hygieny
  5. Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování. (vulgarity, agresivní chování, hlučnost)
  6. Neopouštět DM bez svolení vychovatele
  7. Neničit majetek druhých ani vybavení DM
  8. Dodržování večerního klidu po předepsané večerce

Systém výstrah při porušování pravidel chování žáků:

Výstrahu uděluje vychovatel a počet výstrah žáka je evidován na nástěnce jako trestné body.

Po 3. a více trestných bodech bude následovat postih dle vnitřního řádu DM, bod č. 4 – výchovná opatření podlé rádu DM (rodiče i žáci byli seznámeni na začátku školního roku a potvrdili podpisem).

Postihy a výchovná opatření budou uděleny po poradě vychovatelů a trenérů.

Postihy:

Po 3. trestných bodech *** Týdenní úklid společenské místnosti a kuchyňky (mytí nádobí, utírání stolů, vynášení koše,…)

Po 5. trestných bodech ***** Týdenní vynášení košů na všech pokojích (Každý večer před večerkou) + Týdenní zákaz sledování TV a využívání společenské místnosti ke hrám, včetně sportovních her + vše předchozí

Po 10. trestných bodech ***** ***** STOP na jeden trénink (místo tréninku úklid patra/pokoje za přítomnosti vychovatele/ky) + vše předchozí

Po 15 trestných bodech ***** ***** ***** Vyloučení na jeden týden z DM a RFA

Při závažném porušení řádu DM může být přikročeno k okamžitému vyloučení žáka z DM a RFA.


Aktuální bodování chování

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS